Reklamační řízení

Práva z vady uplatní spotřebitel u podnikatele, a to bez zbytečného odkladu od zjištěného nedostatku zboží.

Podnikatel je povinen přijmout reklamaci ve své provozovně na adrese Olivova 41/3, Říčany a to v provozní době. Případně si může sjednat příjem reklamace za přítomnosti odpovědné osoby na čísle 775 296 021.

Podnikatel je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo z vadného plnění uplatnil, a to neprodleně, nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne uplatnění práva z vadného plnění, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně případného potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, popřípadě písemné odůvodnění o zamítnutí reklamace.

V provozovně podnikatele je po celou dobu provozní doby přítomna osoba pověřená vyřizováním reklamací. Podnikatel nebo jím pověřená osoba rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do sedmi pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se podnikatel se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Podmínkou pro běh těchto lhůt je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytne podnikateli požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožní podnikateli přezkoumat reklamované zboží a dále, že spotřebitel prokáže koupi zboží, nejlépe dokladem o koupi, dále spotřebitel vytkne zboží vadu, pro kterou jej reklamuje, a sdělí podnikateli, jaký způsob reklamace požaduje.

Zásilky zboží, ze kterých není patrné, proč byly podnikateli zaslány, budou vráceny zpět odesílateli na jeho náklady. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože podnikatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

V případě, že se jedná o oprávněnou reklamaci, náleží spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací zboží. Vytkl-li spotřebitel podnikateli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemohl spotřebitel vadné zboží užívat.

O vyřízení reklamace vyrozumí podnikatel spotřebitele, a to písemně a způsobem, který bude dohodnut při uplatnění reklamace (např. poštou, emailem, sms zprávou).

víme, o čem děti sní.....

Soubory ke stažení
Odstoupeni.docx14 kB