Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky www.hrackydanny.cz

Podmínkou nákupu na www.hrackydanny.cz je souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí nabídky podnikatele k uzavření kupní smlouvy. Zasláním objednávky spotřebitele podnikateli prostřednictvím eshopu, spotřebitel výslovně stvrzuje, že se s těmito všeobecnými podmínkami seznámil a že s těmito výslovně souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „všeobecné obchodní podmínky“ nebo „obchodní podmínky“) jsou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi podnikatelem a spotřebitelem.

Znění všeobecných obchodních podmínek může podnikatel měnit a doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

1. Pojmy

Všeobecné obchodní podmínky – jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně reklamačního řádu pro eshop (internetový obchod) www.hrackydanny.cz

Eshop (internetový obchod) – jsou internetové stránky www.hrackydanny.cz prostřednictvím kterých je provozován eshop (internetový obchod) , údaje úrovozovatele uvedeny níže.

Zboží – je movitá věc, která je nabízena ke koupi v tomto eshopu. Zboží je v nabídce eshopu označeno vždy názvem, objednacím číslem a zpravidla je též vyobrazeno na fotografii, která je ilustrační a nemusí zohledňovat vždy všechny varianty, které jsou eshopem nabízeny. Ke každému zboží je pak v sekci popis zboží připojen krátký informativní text o nabízeném zboží.  Zboží „skladem“ je pouze orientační, neboť přestože stav skladem dostupného zboží je průběžně aktualizován, může se aktualizace tohoto údaje objevit s určitou časovou prodlevou. V případě skladové nedostupnosti zboží, ohledně něhož byla zaslána spotřebitelem objednávka, podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, objednávku odmítne.

Podnikatel – Daniela Tůmová - DANNY, zapsána na Živnostenském úřadě Říčany , čj.40176/92

Spotřebitel – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupní smlouva (dále také jen „smlouva“) – smlouva uzavřená mezi podnikatelem a spotřebitelem prostřednictvím eshopu. Předmětem této smlouvy je dodání zboží za kupní cenu. Na základě  kupní smlouvy se podnikatel zavazuje dodat spotřebiteli zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a spotřebitel se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj podnikateli kupní cenu. 

2. Základní údaje podnikatele provozujícího www.hrackydanny.cz

Daniela Tůmová DANNY

IČ: 41999584

DIČ: CZ6462251422

Podnikatel je plátcem DPH.

Podle zákona o elektronické evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce  daně online; v případě technického výpadku, pak do 48 hodin.

Kontaktní údaje podnikatele

doručovací adresa a adresa provozovny: Olivova 41/3, 25101 Říčany

Provozní doba:  Po – Pá  9 – 17 hod.

Sobota : 8 - 11,30 hod

mobil:   775 296 021

e-mail: info@hrackydanny.cz

Na emaily podnikatel odpovídá zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dnů.
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 1547937504/0600

3. Obecné informace 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (např. telefon, internet a další) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb a ostatních poskytovatelů těchto služeb, které spotřebitel používá. Tyto náklady si hradí spotřebitel. Spotřebitel výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku. Podnikatel neúčtuje za použití komunikace na dálku žádné poplatky.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, popř. i jiném jazyce, je-li srozumitelný pro spotřebitele a podnikatele a na tomto jiném jazyce se výslovně obě strany dohodnou.

4. Kupní smlouva, objednávka zboží 

Upozorňujeme zákazníky, že ceny na prodejně na e-shopu jsou rozdílné. Může se stát,že některé zboží je skladem na prodejně, ale na e-shopu ho neuvidíte. Nebo zase naopak, že některé zboží je skladem na e-shopu na prodejně ho neuvidíte.

Nabídkou na uzavření kupní smlouvy se rozumí nabídka zboží uveřejněná na www.hrackydanny.cz za uvedené kupní ceny. Kupní cena uvedená u konkrétního zboží je úplná, a to včetně všech poplatků a DPH. Do uvedené ceny však nejsou započteny náklady spojené s doručením zboží spotřebiteli ani se zvoleným způsobem úhrady za zboží. Nabídka zboží je činěna s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

Doručením objednávky zboží spotřebitelem podnikateli je uzavřena kupní smlouva. Je-li objednávka spotřebitele zaslána podnikateli s dodatkem nebo odchylkou, nejedná se o řádnou objednávku a takovou to objednávkou není podnikatel vázán.

Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Každá objednávka musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje:

a)      identifikační údaje spotřebitele – jméno, příjmení, adresa bydliště, popř. kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo

b)      identifikaci zboží podle nabídky podnikatele;

c)       požadované množství zboží;

d)      místo dodání, nebude-li místo pro dodání zboží uvedeno, má se za to, že je jím adresa bydliště spotřebitele, popř. doručovací adresa

e)      volbu způsobu dodání včetně souhlasu s náklady na dodání;

f)       volbu způsobu úhrady včetně souhlasu s náklady za zvolený způsob úhrady.

Nebude-li objednávka obsahovat požadované údaje, nebude považována za řádnou objednávku a nebude ji možné takto podnikatelem spotřebiteli potvrdit. Podnikatel bude kontaktovat v takovém případě bez zbytečného odkladu telefonicky nebo e-mailem spotřebitele za účelem odstranění nedostatků objednávky.

Údaje, které spotřebitel zadává při objednávce, může kdykoliv před jejím odesláním upravit. Během vyplňování objednávky se může vždy spotřebitel vrátit o krok zpět a upravit kterýkoliv ze zadaných údajů. Před odesláním objednávky si spotřebitel může opět zkontrolovat všechny zadané údaje a případně je opravit, a to tak, že se vrátí o patřičný počet kroků zpět až k údaji, který byl nesprávně zadán, a tento opravit.

Objednávkou, která bude doručena spotřebitelem podnikateli prostředky komunikace na dálku (elektronické komunikace), stvrzuje spotřebitel, že se seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami podnikatele, a že s těmito všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí. Po doručení objednávky spotřebitele podnikateli, podnikatel neprodleně, nejpozději však do dvou pracovních dnů potvrdí spotřebiteli obdržení jeho objednávky a následně i samotnou objednávku. V případě, že by došlo k vyčerpání zásob zboží nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit je podnikatel oprávněn objednávku spotřebitele odmítnout, o čemž bude spotřebitele do tří pracovních dnů informovat.

Spotřebitel je oprávněn objednávku zrušit, to však pouze v tom případě, že podnikatel nezapočal s plněním podle této objednávky. Pokud v takovém případě spotřebitel uhradil cenu objednávaného zboží, podnikatel mu neprodleně částku odpovídající této kupní ceně vrátí, a to způsobem, jakým byla spotřebitelem podnikateli uhrazena. Tímto není nijak dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy, jak je uvedeno dále.

5. Dodání zboží

Poplatky spojené s dodáním zboží: 

 Balné je zahrnuto v ceně zboží.

Přehled způsobů dodání zboží a poplatky za dodání zboží, které nejsou zahrnuty v ceně zboží a budou spotřebiteli účtovány v závislosti na tom, jaký způsob dopravy spotřebitel zvolí.  Aktuální cena dopravy vybraného způsobu dopravy spotřebitelem, která bude spotřebiteli účtována, je vždy zobrazena při konkrétní objednávce.

Přehled možných způsobů úhrady za zboží a poplatky za způsob úhrady za objednané zboží, které nejsou zahrnuty v ceně zboží a budou spotřebiteli účtovány v závislosti na volbě spotřebitele způsobu platby:

Dobírka - 49,-Kč

Platba kartou online - podnikatelem nebude účtován žádný poplatek, poplatek může být spotřebiteli účtován jeho bankou v závislosti na spotřebitelem používaných bankovních službách a jejich cenách

Převodem na bankovní účet podnikatele - podnikatelem nebude účtován žádný poplatek, poplatek může být spotřebiteli účtován jeho bankou v závislosti na spotřebitelem používaných bankovních službách a jejich cenách¨

Osobně v provozovně podnikatele - 0,-Kč

Dodání zboží

Podnikatel dodá spotřebiteli zboží v souladu s jeho objednávkou na adresu uvedené v této objednávce jako adresa pro dodání zboží nejpozději do 7 pracovních dnů, pokud u jednotlivého zboží není uvedena jiná lhůta dodání.

V případě, že zboží bude hrazeno v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je spotřebitel povinen uhradit kupní cenu spolu s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilním symbolem je pak číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek uhrazen okamžikem připsáním příslušné částky na účet podnikatele. V případě, že se spotřebitel rozhodne pro bezhotovostní platbu, bude podnikatelem zboží zasláno, jak je uvedeno výše, až po úhradě kupní ceny, a to včetně nákladů na dopravu. Tedy podnikatelem je v tomto případě požadována platba předem.

V případě, že přepravce nezastihne spotřebitele na adrese místa dodání, zanechá přepravce oznámení a pokusí se zboží doručit následující pracovní den, popř. dohodnout (např. telefonicky či jiným vhodným způsobem) se spotřebitelem jiný termín dodání. Doručuje-li zboží držitel poštovní licence a není-li spotřebitel v místě dodání zastižen, postupuje se podle pravidel pro doručování stanovených držitelem poštovní licence. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží nese spotřebitel.

Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce. Spolu s objednaným zbožím je dodáván, vyžaduje-li to povaha objednaného zboží, návod k obsluze. Při dodání zboží je spotřebiteli předána faktura s náležitostmi daňového dokladu, který je zároveň i záručním listem, pokud tento není přiložen zvlášť.

Spotřebitel je při přebírání zboží od dopravce provádějícího přepravu zboží spotřebiteli na místo uvedené v objednávce povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží. Pokud spotřebitel při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující zboží je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující zboží od dopravce převzít a je povinen podnikatele neprodleně informovat o důvodech, proč zboží nepřevzal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. V případě, že zásilka obsahující zboží nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou zboží spotřebitel zjistí, že zboží je poškozeno  a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je spotřebitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, oznámit podnikateli, jinak odpovídá za škodu, která podnikateli vznikne v důsledku porušení této povinnosti. V  takovém případě jsou nároky spotřebitele řešeny v reklamačním řízení, jak je uvedeno níže.

Vlastnické právo ke zboží přechází na spotřebitele úhradou kupní ceny za zboží, náklady spojenými s dopravou zboží, popř. též náklady spojenými s úhradou za zboží a jeho převzetím spotřebitelem. Není-li výslovně uvedeno v těchto všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží a platbou za zboží.

6. Odstoupení od kupní smlouvy 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (eshop, internetový obchod), má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží spotřebitelem nebo spotřebitelem určenou třetí osobou. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty, jak je uvedena výše.

V případě, že spotřebitel chce uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci, tedy ve lhůtě 14 dnů, musí o svém odstoupení informovat podnikatele formou jednostranného právního jednání, a to například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatelem poštovních služeb nebo emailem.

V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od kupní smlouvy, vrátí podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo podnikateli doručeno oznámení spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které podnikatel od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodaní. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Podnikatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá.. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od podnikatele obdržel.

Pro vrácení plateb spotřebiteli použije podnikatel stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, jiným způsobem budou peněžní prostředky vráceny jen tehdy, pokud s tímto jiným způsobem bude spotřebitel výslovně souhlasit. V žádném případě spotřebiteli nevzniknou žádné další náklady.

Spotřebitel ponese náklady spojené s vrácením zboží, a to v závislosti na způsobu, jakým se spotřebitel rozhodne zboží vrátit.

V případě odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen vrátit podnikateli zboží ve stavu, v jakém jej převzal, tedy pokud je to možné, tak nejlépe v původním obalu, dále nepoužité a nepoškozené společně se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací a s případnými dárky, které spotřebitel obdržel spolu se zbožím. Vrácení zboží zajišťuje spotřebitel jeho odesláním na kontaktní adresu podnikatele nebo jeho předáním v provozovně podnikatele.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a)      o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b)      o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c)       o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d)      o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e)      o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f)       o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g)      o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h)      o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i)        o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j)        o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k)      uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l)        o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

7. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost, reklamační řízení

Práva a povinnosti podnikatele a spotřebitele ohledně práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými předpisy, především pak ustanovením § 1914 až § 1925, §2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku.

Jakost při převzetí 

a)      Podnikatel odpovídá spotřebiteli, že zboží nemá při převzetí vady. Zejména podnikatel odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal,

b)      má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které podnikatel nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

c)       se zboží hodí k účelu, který pro její použití podnikatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

d)      zboží odpovídá jakosti nebo provedení smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

e)      je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

f)       zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 

Práva z vadného plnění 

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému k zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Výše uvedené (tj. ustanovení § 2165 odst. 1 občanského zákoníku, že spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí; a ustanovení § 2615 odst. 2 občanského zákoníku, že je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému k zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost) se nepoužije

a)      u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b)      na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

c)       u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí spotřebitelem; nebo

d)      vyplývá-li to z povahy zboží.

Má-li zboží vadu a je-li tato vada odstranitelná, může se spotřebitel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li zboží z důvodu této vady řádně užívat, může spotřebitel buď od kupní smlouvy odstoupit, nebo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny. Spotřebiteli náleží i náhrada účelně vynaložených nákladů při uplatnění tohoto práva.

Zboží je vadné, není-li podnikatelem odevzdáno spotřebiteli v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní podnikatel v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy.

Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí zboží jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení rozdílně, nikoli však rozporně, musí zboží odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze. Za vadu se považuje i jiné plnění. Za vadu se dále považují i vady v dokladech nutné pro užívání zboží.

Právo spotřebitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na spotřebitele, byť se projeví až později. Právo spotřebitele založí i později vzniklá vada, kterou podnikatel způsobil porušením své povinnosti.

Požádá-li o to spotřebitel, potvrdí mu podnikatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti v případě vadného plnění. Podnikatel má povinnost z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i dalšího údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

Je-li to potřebné, vysvětlí podnikatel v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva spotřebitele, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

Nemá-li zboží vlastnosti, jak je uvedeno výše (především zboží nemá vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které podnikatel nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; zboží se nehodí k účelu, který pro její použití podnikatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; zboží neodpovídá jakosti nebo provedení smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, zboží není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží nevyhovuje požadavkům právních předpisů) může spotřebitel požádat i o dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součástí zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze věci neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. 

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má právo spotřebitel od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu podnikatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že podnikatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

Má-li zboží vadu, z níž je podnikatel zavázán, jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má spotřebitel právo

a)    na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo chybějícího zboží,

b)    na odstranění vady opravou zboží,

c)    na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží,

d)    odstoupit od smlouvy.

Spotřebitel sdělí podnikateli, které právo si zvolil, a to při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže spotřebitel změnit bez souhlasu podnikatele; to neplatí, žádá-li spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li podnikatel vady v přiměřené lhůtě, nebo oznámí spotřebiteli, že vady neodstraní, může spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li spotřebitel své právo plynoucí mu z podstatného porušení kupní smlouvy včas, má práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení kupní smlouvy. 

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má spotřebitel právo na odstranění vady, anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud spotřebitel neuplatní právo v případě nepodstatného porušení smlouvy na slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy neodstoupí, může podnikatel dodat, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může podnikatel odstranit podle své volby opravou zboží, nebo dodáním nového zboží; volba nesmí spotřebiteli způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li podnikatel vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může spotřebitel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže spotřebitel změnit bez souhlasu podnikatele.

Při dodaní nového zboží podnikatelem spotřebiteli, vrátí spotřebitel podnikateli na jeho náklady zboží původně dodané. 

Záruka za jakost

Zárukou za jakost se podnikatel zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivé součásti zboží.

Záruční doba běží od odevzdání zboží spotřebiteli; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li koupenou zboží uvést do provozu někdo jiný než podnikatel, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na spotřebitele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu podnikatel.

Reklamační řízení 

Práva z vady uplatní spotřebitel u podnikatele, a to bez zbytečného odkladu od zjištěného nedostatku zboží.

Podnikatel je povinen přijmout reklamaci ve své provozovně na adrese Olivova 41/3, Říčany a to v provozní době. Případně si může sjednat příjem reklamace za přítomnosti odpovědné osoby na čísle 775 296 021.

Podnikatel je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo z vadného plnění uplatnil, a to neprodleně, nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne uplatnění práva z vadného plnění, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně případného potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, popřípadě písemné odůvodnění o zamítnutí reklamace.

V provozovně podnikatele je po celou dobu provozní doby přítomna osoba pověřená vyřizováním reklamací. Podnikatel nebo jím pověřená osoba rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do sedmi pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se podnikatel se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Podmínkou pro běh těchto lhůt je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytne podnikateli požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožní podnikateli přezkoumat reklamované zboží a dále, že spotřebitel prokáže koupi zboží, nejlépe dokladem o koupi, dále spotřebitel vytkne zboží vadu, pro kterou jej reklamuje, a sdělí podnikateli, jaký způsob reklamace požaduje.

Zásilky zboží, ze kterých není patrné, proč byly podnikateli zaslány, budou vráceny zpět odesílateli na jeho náklady. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože podnikatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

V případě, že se jedná o oprávněnou reklamaci, náleží spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací zboží. Vytkl-li spotřebitel podnikateli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemohl spotřebitel vadné zboží užívat.

O vyřízení reklamace vyrozumí podnikatel spotřebitele, a to písemně a způsobem, který bude dohodnut při uplatnění reklamace (např. poštou, emailem, sms zprávou). 

8. Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas firmě Daniela Tůmová (DANNY Hračky) se sídlem  U lesa 41/1, Říčany  IČ: 41999584  (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále GDPR) zpracovávala tyto osobní údaje:

-          jméno a příjmení

-          název společnosti

-          e-mail

-          telefonní číslo

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem vyřízení objednávky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu neurčitou.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti  info@hrackydanny.cz  danny-hracky@seznam.cz 

Ochrana osobních údajů spotřebitele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatel zpracovává osobní údaje o spotřebiteli výlučně  pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy.  K jinému zpracovávání osobních údajů o spotřebiteli je podnikatel oprávněn pouze se souhlasem spotřebitele.

Odesláním objednávky vyslovuje spotřebitel souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou uvedeny v objednávce zboží, dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v automatizovaně vedené databázi podnikatele jakožto správce, případně zpracovatelem, se kterým podnikatel uzavře smlouvu, a to pro vzájemnou komunikaci včetně komunikace elektronickými prostředky týkající se smluvního vztahu spotřebitele a podnikatele a nezvolí-li jinou možnost i pro obchodní a marketingové účely podnikatele. Spotřebitel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat podnikatele o změně ve svých osobních údajích. Spotřebitel je oprávněn kontrolovat a měnit své osobní údaje, a to prostřednictvím emailu, písemně nebo v profilu svého účtu. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje podnikatelem bez předchozího souhlasu spotřebitele předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje spotřebitel dobrovolně na dobu neurčitou podnikateli a může jej kdykoliv bezplatně odvolat, a to emailem nebo písemně.

Spotřebitel má rovněž právo odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení a to bezplatně emailem nebo písemně. V případě, že by se spotřebitel domníval, že podnikatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

-          požádat podnikatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

-          požadovat, aby podnikatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li spotřebitel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu podnikatel povinen tuto informaci předat. Podnikatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, případně i identifikační číslo a daňové identifikační číslo, dále adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

     Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

     Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

     Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9. Závěrečná ustanovení

Uzavřená kupní smlouva bude u podnikatele uložena tak, aby podle této mohl podnikatel řádně plnit, a spotřebitel si tuto může vyžádat, a to po dobu jednoho roku ode dne zaslání objednávky.

Otázky zde neupravené se řídí zákonem 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a jeho příslušnými ustanoveními, dále pak zákonem 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Podnikatel a spotřebitel se zavazují veškeré spory řešit především smírnou cestou, a to na základě vzájemné dohody mezi spotřebitelem a podnikatelem. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje podnikatel prostřednictvím elektronické pošty. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu spotřebitele. Pro případ, že nedojde k vyřešení sporu mezi podnikatelem a spotřebitelem smírnou cestou, jsou k řešení těchto sporů příslušné obecné soudy.

Podnikatel není ve vztahu ke spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Podnikatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

V případě, že  kupní smlouva je uzavřena mezi podnikatelem a podnikatelem (tedy podnikatel v souladu s ustanovením § 420 a násl. občanského zákoníku, řídí se tato smlouva právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to zejména ustanovením § 2079 a násl. Nikoli tedy příslušnými ustanoveními týkajících se výlučně uzavíráním spotřebitelských smluv

víme, o čem děti sní.....